Podmienky Ochrany Súkromia

Panaxeo, s.r.o.

Vážení klienti,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť komplexné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom našej spoločnosti v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOÚ“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

A) KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ ?

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno: Panaxeo, s.r.o.
Sídlo: Kutuzovova 11, Bratislava – mestská časť Nové mesto 831 03
IČO: 51 712 202
Kontakt: Tel.: +421914117272; E-mail: gdpr@panaxeo.com
Zodpovedná osoba: Nie je určená, avšak v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

B) PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ?
Osobné údaje spracúvame pre rôzne účely podľa toho akú službu pre Vás poskytujeme.

1. V prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je odpovedať Vám na Vašu žiadosť / správu.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne ide o komunikáciu s existujúcimi alebo potencionálnymi zákazníkmi, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

2. V prípade, že Vás naše služby zaujali a vyžiadali ste si od nás cenovú ponuku, účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie cenovej ponuky na základe dopytu klienta vrátane poskytnutia bližších informácií.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.

3. V prípade, že sme spolu uzatvorili zmluvu o poskytovaní služieb alebo sme o jej uzavretí rokovali, účelom spracúvania osobných údajov je plnenie tejto zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením tejto zmluvy.

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov je tiež nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov, podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie alebo bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

 

4. Marketingová komunikácia

 • V prípade marketingovej komunikácie bez predchádzajúceho vzťahu s dotknutou osobou – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR alebo
 • V prípade marketingovej komunikácie s existujúcimi klientami – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je marketingová komunikácia s existujúcimi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

 

5. Zverejňovanie komentárov, hodnotení alebo príspevkov na webovom sídle a/alebo na sociálnych sieťach prevádzkovateľa na propagačné účely.
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR alebo plnenie zmluvy (zásadypodmienky služieb sociálnych sieti), ktorej ste ako používateľ sociálnych sietí zmluvnou stranou, podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.

6. Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov s cieľom zlepšiť naše webové sídlo a jeho funkčnosť, pre riešenie problémov, analýzu dát a štatistické účely.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najmä záujem o technickú a administratívnu optimalizáciu webového sídla prevádzkovateľa, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

7. Archívne účely
Článok 89 GDPR, §78 ods. 8 Zákona OOÚ (ako zlučiteľný účel) podľa zákona o archívoch a registratúrach.

C) AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME ?
Vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame len tzv. bežné osobné údaje. Ide najmä o základné identifikačné a kontaktné údaje klienta: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo, vrátane údajov, ktoré ste poskytli v súvislosti s realizáciou konkrétnych služieb.

D) KOMU MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ ALEBO SPRÍSTUPNENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Externí spolupracovníci, ktorí spolupracujú s nami pri poskytovaní rôznych IT služieb a analýz.
 • Externá firma poskytujúca pre nás účtovné služby v prípade vyhotovenia a spracúvania účtovných dokladov.
 • Poskytovateľ hostingu za účelom uchovávania a zálohovania elektronických údajov.
 • Externí poradcovia ako napr. právnici.
 • Štátne kontrolné orgány za účelom prípadnej kontroly.
 • Poskytovateľ služieb IT servisu/údržby/technickej a administratívnej podpory.
 • Externí analytici a poskytovatelia vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii nášho webového sídla.

 

E) AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pre účel č. 1: do vybavenia Vašej žiadosti/správy.
Pre účel č. 2: jeden rok (ak je cenová ponuka neakceptovaná), ak je cenová ponuka akceptovaná – 5 rokov od skončenia realizácie danej zmluvy.
Pre účel č. 3: päť rokov od ukončenia platnosti danej zmluvy alebo od uplynutia platnosti poskytnutej záruky.
Pre účel č. 4: po dobu trvania Vášho záujmu o marketingovú komunikáciu, resp. do odvolania Vášho súhlasu.
Pre účel č. 5: obvykle po dobu 6 mesiacov.
Pre účel č. 6: obvykle po dobu 3 mesiacov.
Pre účel č. 7: v súlade s registratúrnym plánom/poriadkom prevádzkovateľa.

F) PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO DO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo krajín EÚ a EHP alebo medzinárodnej organizácii nie je a ani sa nezamýšľa.

G) AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA ?

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
 • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Vo všetkých prípadoch, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

H) JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÉ ?

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vám poskytnúť objednanú službu. Iné následky nie sú.

I) DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM A/ALEBO INÝM PODSTATNÝM VPLYVOM NA VÁS ?
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie s právnym účinkom a/alebo iným významným vplyvom na Vás, ani profilovanie.

J) AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z AKÉHO ZDROJA ?
Prevádzkovateľ spracúva výlučne len údaje, ktoré mu Vy ako dotknutá osoba poskytnete. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

K) AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES ?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webové stránka používa súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre„…technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.“ V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať Váš „cookies“ súhlas pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webstránok.

ZMENA PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.panaxeo.com/gdpr-form-sk.pdf

Menu